مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
RapidSSL Certificate - 1 Year
Validation Type: Domain
Assurance: Very Low
Seal Type: Static
Warranty: $10,000

$49.00SGD به صورت یک بار
RapidSSL Wildcard Certificate - 1 Year
Validation Type: Domain
Assurance: Very Low
Seal Type: Static
Warranty: $10,000

$199.00SGD به صورت یک بار
GeoTrust True BusinessID Certificate - 1 Year
Validation Type: Organisation
Assurance: Medium
Seal Type: Dynamic
Warranty: $250,000

$199.00SGD به صورت یک بار
GeoTrust True BusinessID with EV Certificate - 1 Year
Validation: Extended
Assurance: High
Seal Type: Dynamic
Warranty: $500,000

$299.00SGD به صورت یک بار
Thawte SSL 123 Certificate - 1 Year
Validation Type: Domain
Assurance: Low
Seal Type: Dynamic
Warranty: $100,000

$149.00SGD به صورت یک بار
Thawte Web Server SSL Certificate - 1 Year
Validation Type: Organisation
Assurance: High
Seal Type: Dynamic
Warranty: $250,000

$249.00SGD به صورت یک بار
Thawte Wildcard SSL Certificate - 1 Year
Validation Type: Organisation
Assurance: High
Seal Type: Dynamic
Warranty: $125,000

$799.00SGD به صورت یک بار
Symantec Secure Site Certificate - 1 Year
Validation: Organisation
Assurance: High
Seal Type: Dynamic
Warranty: $1,000,000

$399.00SGD به صورت یک بار
Symantec Secure Site with EV Certificate - 1 Year
Validation: Extended
Assurance: Very High
Seal Type: Dynamic
Warranty: $1,500,000

$995.00SGD به صورت یک بار

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (184.73.14.222) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution